تعیین سهم نسبی فاکتورهای آمادگی جسمانی در موفقیت کاتاروهای سبک شوتوکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

10.22091/arshes.2023.9782.1001

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین سهم نسبی فاکتورهای آمادگی جسمانی در موفقیت کاتاروهای سبک شوتوکان شهر کرمان بود.

روش تحقیق: تعداد 14 مرد جوان سبک شوتوکان که همگی دارای مدال ملی بودند، به صورت هدفمند انتخاب و به وسیله یک مسابقه رسمی به دو گروه موفق (5 = n) و ناموفق (9 = n) تقسیم شدند. هر آزمودنی 3 جلسه در تحقیق حاضر شرکت کرد جلسه اول شامل پرکردن پرسشنامه، سنجش ترکیب بدن، اندازه گیری قدرت پا و پنجه و استقامت عضلانی تنه بود. جلسه دوم شامل اندازه گیری تست های انعطاف، چابکی و توان بی هوازی و جلسه سوم شامل اندازه گیری تعادل، سرعت و توان هوازی بود. برای مقایسه فاکتورهای بین گروه های موفق و ناموفق از آزمون تی استیودنت وجهت تعیین اینکه آیا عضویت گروهی بر اساس فاکتورهای جسمانی امکان پذیر هست یا نه از آنالیز رگرسیون تشخیصی استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد فاکتور استقامت عضلانی (کمربندشانه ای ) (5 0/0 > P)، استقامت عضلانی (شکم ) (5 0/0 > P) و فاکتور تعادل پویا (5 0/0 > P) بین کاتاروی موفق و ناموفق تفاوت معنی دار داشت.

نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استقامت عضلانی بالاتنه و تعادل پویا فاکتورهای جسمانی هستند که موفقیت در کاتاروهای سبک شوتوکان را تعریف می کند. لذا تاکید بر بهبود این فاکتورهای آمادگی جسمانی به مربیان و ورزشکاران این سبک توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of relative contribution of physical fitness factors in success of Shotokan karate

نویسندگان [English]

  • Rohollah Nikooie 1
  • mahla zangiabadi 2
  • mohsen aminaie 3
1 Faculty member of Shahid Bahonar University of Kerman
2 Master of Science, Department of exercise physiology, Faculty of physical education and sport science, Shahid Bahonar University of kerman
3 Assistance professor, Department of exercise physiology, Faculty of physical education and sport science, Shahid Bahonar University of kerman
چکیده [English]

Athletic success, Kata, Physical fitness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletic success
  • Karat
  • Kata
  • Physical fitness