اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن اکبرپور

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

akbarpour.mohsengmail.com

سردبیر

عباس صارمی

فیزیولوژی ورزشی استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

a-sarmiaraku.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود رحمتی

فیزیولوژی ورزشی استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

rahmati.maslu.ac.ir

مرتضی یوسفی زادی

استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

morteza110110gmail.com

محسن اکبرپور

فیزیولوژی ورزشی دانشیارف گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

akbarpour.mohsengmail.com

منصور ابراهیمی

دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

mebrahimi14gmail.com

حسین شیروانی

دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه بقیه الله، تهران، ایران

shirvani.h2006gmail.com

عباس صارمی

فیزیولوژی ورزشی استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

a-sarmiaraku.ac.ir

محمد فرامرزی

فیزیولوژی ورزشی استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

md.faramarzigmail.com

دبیر تخصصی

علی قاسمی

استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران.

a.gh2535yahoo.com

آمارگر

فضل الله فتح الهی شورابه

استادیار، فیزیولوژی وررزشی، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران.

f.fathollahi1363gmail.co

مدیر داخلی

نجمه باقریان

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

n.bagherian64gmail.com
https://www.orcid.or