اهداف و چشم انداز

 

دامنه ماموریت اصلی مجله «پژوهش های کاربردی در تغذیه ورزشی و علم تمرین» ارتقاء تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه های مختلف علم ورزش، عملکرد ورزشی، تغذیه و ورزش و تغذیه بالینی است. برای افزایش کیفیت و اثربخشی پژوهش، نویسندگان باید مقالاتی را ارسال کنند که کاربرد مستقیمی در ورزش و علوم تغذیه دارند.

زمینه ها و حیطه های پیشنهادی مجله بدین شرح می باشند: 

 • تغذیه ورزشی
 • مراقبت بالینی
 • تغذیه پایه
 • تغذیه کاربردی
 • هیدراتاسیون و کم آبی بدن
 • مکمل های غذایی
 • درشت مغذی ها و ریزمغذی ها
 • گیاهان دارویی
 • مواد مغذی و فیزیولوژی عضله
 • ورزش بالینی
 • ترکیب بدنی
 • عملکرد و تغذیه
 • فعالیت بدنی و تغذیه
 • و سایر موضوعات مرتبط