بررسی تاثیر 8 هفته تمرین در شیب‌های مختلف بر برخی فاکتورهای عملکردی دوندگان کوهستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

10.22091/arsnes.2024.10529.1010

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی یک دوره تمرین هوازی دویدن بر روی تردمیل با شیب‌های مختلف (5+، 5-، 0) بر شاخص‌های عملکردی در دوندگان کوهستان می‌باشد. یکی از مسابقات رایج دوی مسافت طولانی، دوی کوهستان است. دوی کوهستان به غیر از سرعت، به استقامت هوازی زیادی نیاز دارد و اساساً یک رویداد هوازی یا استقامتی است. مربیان و محققان به‌طور مداوم به‌دنبال روش‌های جدید تمرینی برای بهبود عملکرد ورزشی هستند. در این زمینه، چندین مدل تمرینی برای بهبود عملکرد ارائه شده است. محققان معتقدند تمرینات ترکیبی در سربالایی و سراشیبی، عملکرد را بهبود می‌بخشد. اگرچه اهمیت دویدن در سربالایی‎ها و سراشیبی‌ها ثبت شده است، اما مطالعات علمی در این زمینه اندک است.
روش‌: در این مطالعه 40 نفر از دوندگان استقامتی و نیمه‌استقامتی سالم و جوان به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس، افراد به‌طور تصادفی و مساوی در چهار گروه کنترل، تمرینات هوازی با شیب‌‌های 5+، 5-، 0 تقسیم شدند. هر سه گروه تمرینی، تمرینات هوازی روی تردمیل را به‌مدت 8 هفته و هفته‌ای سه جلسه زیر نظر پژوهشگر انجام دادند. در نهایت شاخص‌های حداکثر توان هوازی، حداکثر توان بی‌هوازی و میانگین توان بی‌هوازی اندازه‌گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ‌از روش‌های آماری شاپیروویلک، آنوای یک‌طرفه و تی وابسته با تعیین سطح معنی‌داری p<0.05 استفاده شد.
یافته‌ها: شاخص‌‌های حداکثر توان هوازی، حداکثر توان بی‌هوازی و میانگین توان بی‌هوازی در هر سه گروه شیب‌‌های (5+، 5-، 0) نسبت به قبل تمرین افزایش معنی‌داری داشتند. به‌علاوه مقایسه گروه‌ها پس از تمرین نیز افزایش حداکثر توان هوازی، حداکثر توان بی‌هوازی و میانگین توان بی‌هوازی را در گروه‌های مداخله (5+، 5-، 0) نسبت به گروه کنترل نشان داد. به طوری که تنها شاخص میانگین توان بی‌هوازی در گروه تمرین با شیب (5-)، در مقایسه با گروه تمرین با شیب (5+) و شیب (0) افزایش معنی‌داری داشت.
نتیجه‌گیری: با توحه به بهبود عملکرد هوازی و بی‌هوازی دوندگان بدنبال تمرین دویدن با شیب منفی، مثبت و صفر، این احتمال وجود دارد که این نوع تمرینات منجربه توسعه قدرت هوازی در ورزشکاران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Training on Various Slopes on Performance Factors of Mountain Runners

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shirzadi 1
 • Rahim Mirnasuri 2
 • Masoud Rahmati 3
1 Master's Degree, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Master's Degree, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of the present study is to investigate the impact of a series of aerobic exercises involving running on a treadmill with varying slopes (+5, -5, 0) on performance indicators in mountain runners. Mountain running is a prevalent long-distance running race that demands significant aerobic endurance besides speed, making it primarily an aerobic or endurance event. Coaches and researchers are continuously exploring novel training techniques to enhance athletic performance. In this context, numerous training models have been suggested to boost performance. Researchers suggest that a combination of uphill and downhill training can enhance performance. Despite the acknowledged significance of uphill and downhill running, there is a scarcity of scientific studies in this area.
Method: In this study, 40 healthy and young endurance and semi-endurance runners were randomly selected. Then, the participants were randomly and equally divided into four groups: a control group and three aerobic exercise groups with slopes of +5, -5, and 0. All three exercise groups engaged in aerobic exercises on the treadmill for 8 weeks, with three sessions per week under the supervision of the researcher. Finally, the researchers measured the indicators of maximum aerobic power, maximum anaerobic power, and average anaerobic power. The data were analyzed using the Shapiro-Wilk test, one-way ANOVA, and dependent t-tests, with a significance level set at p<0.05.
Findings: The results showed that the indicators of maximum aerobic power, maximum anaerobic power, and average anaerobic power in all three groups of inclines (+5, -5, 0) increased significantly compared to before training. Additionally, the comparison of the groups after training also revealed an increase in maximum aerobic power, maximum anaerobic power, and average anaerobic power in the intervention groups (5+, -5, 0) compared to the control group. Only the mean anaerobic power index in the training group with a slope of (-5) had a significant increase compared to the training groups with slopes of (+5) and (0).
Conclusion: By enhancing the aerobic and anaerobic performance of runners through negative, positive, and zero slope running training, there is a possibility that this training method could contribute to the enhancement of aerobic power in athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mountain running
 • Negative slope
 • Positive slope
 • Endurance
 1. Dhokrat G. Effect Of Up And Downhill Surfaces Training Programme On Performance In
  5000m Long Distance Run. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies. 2016; 4(25): 2427-2432.
 2. Vernillo G, Giandolini M, EdwardsWB, Morin J-B, Samozino P, Horvais N & et al. Biomechanics and physiology of uphill and downhill running. Sports Medicine. 2017; 47(4): 615-629.
 3. Pokora I, Kempa K, Chrapusta S, Langfort JJB. Effects of downhill and uphill exercises of equivalent submaximal intensities on selected blood cytokine levels and blood creatine kinase activity. Biol Sport. 2014; 31(3): 173-8. https://doi.org/5604/20831862.1111434
 4. Fletcher JR & MacIntosh BR. Running economy from a muscle energetics perspective. Front Physiol. 2017; 22(8): 433. https://doi.org/3389/fphys.2017.00433
 5. Zhang JH, Chan ZY, Lau FO, Huang M, Wang AC & Wang S. How do training experience and geographical origin of a runner affect running biomechanics. Gait Posture. 2021: 84: 209-214. https://doi.org/1016/j.gaitpost.2020.12.003
 6. Dewolf A &Willems PA. Running on a slope: A collision-based analysis to assess the optimal slope. Journal of Biomechanics. 2019; 83: 298-304.
 7. Lemire M, Remetter R, Hureau TJ, Kouassi BY, Lonsdorfer E, GenyB & et al. High-intensity downhill running exacerbates heart rate and muscular fatigue in trail runners. J Sports Sci. 2021; 39(7): 815-825. https://doi.org/1080/02640414.2020.1847502
 8. Paradisis G P, Cooke C B. Kinematic and postural characteristics of sprint running on sloping surfaces. J Sports Sci. 2001; 19(2): 149-59. https://doi.org/1080/026404101300036370
 9. Millet GP & Millet Gm.Ultramarathon is an outstanding model for the study of adaptive responses to extreme load and stress. BMC Med. 2012; 19(10): 77. https://doi.org/1186/1741-7015-10-77
 10. Slawinski J, Dorel S, Hug F, Couturier A, Fournel V, Morin J B & et al. Elite long sprint running: a comparison between incline and level training sessions. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2008; 40(6): 1155-62.
 11. Tziortzis S. Effects of training methods in sprinting performance (Doctoral dissertation. Doctoral Dissertation. University of Athens, Dept. of Physical Education and Sport Science, Athens, Greece); 1991.
 12. Paradisis GP, Cooke CB & Research C. The effects of sprint running training on sloping surfaces. Strength Cond Res. 2006; 20(4): 767-77. https://doi.org/1519/R-16834.1
 13. Astorino TA, Allen RP, Roberson DW, Jurancich MJ & Research C. Effect of high-intensity interval training on cardiovascular function, VO2max, and muscular force. Strength Cond Res. 2012; 26(1): 138-45. https://doi.org/1519/JSC.0b013e318218dd77
 14. Sarma AS. A comparative study of selected physiological variables between active and sedentary college students. International Journal of Physical Education, Sports and Health. 2017; 4(2):
  100-102.
 15. WeirL J. Examining the decision of mountain climbers to continue engaging in the risky sport of mountaineering. Ottawa: Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada; 2008.
 16. Pokora I, Kempa K, Chrapusta S & Langfort J. Effects of downhill and uphill exercises of equivalent submaximal intensities on selected blood cytokine levels and blood creatine kinase activity. Biol Sport. 2014; 31(3): 173-8. https://doi.org/5604/20831862.1111434
 17. Hindistan IE, Ozdogan EC, Bilgin G, Colak OH & Ozkaya Y. Effects of sprint interval training on sloping surfaces on aerobic and anaerobic power. Biomedical Human Kinetics. 2020; 12(1): 41-50.
 18. Damavandi M, Dixon PC & Pearsall D. Ground reaction force adaptations during cross-slope walking and running. Hum Mov Sci. 2012; 31(1): 182-9.
  https://doi.org/1016/j.humov.2011.06.004
 19. ÅStrand I, ÅStrand PO, Christensen EH & Hedman, R. Intermittent muscular work. Acta Physiol Scand.1960; 25: 48: 448-53. https://doi.org/1111/j.1748-1716.1960
 20. Sökmen B, Witchey RL, Adams GM, Beam W & Research C. Effects of sprint interval training with active recovery vs. endurance training on aerobic and anaerobic power, muscular strength, and sprint ability. Strength Cond Res. 2018; 32(3): 624-631.
  https://doi.org/1519/JSC.0000000000002215
 21. Paradisis GP, BissasA & Cooke CB. Performance.Combined uphill and downhill sprint running training is more efficacious than horizontal. Sports Physiol Perform. 2009; 4(2): 229-43. https://doi.org/1123/ijspp.4.2.229
 22. Padulo J, Ardigo L, Attene G, Cava C, Wong D, Chamari K & et al.The effect of slope on repeated sprint ability in young soccer players. Res Sports Med. 2016; 24(4): 320-330.
  https://doi.org/1080/15438627.2016.1222276