تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمّل سیر روی برخی شاخص‌های رشدی و استروژن در زنان جوان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 مدیر مدرسه دخترانه، شط العرب، بصره، عراق

3 کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران.

4 دبیر آموزش و پرورش، قم، ایران

10.22091/arshes.2023.9779.1000

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمّل سیر بر مقادیر عوامل رشدی GH و IGF-1 و همچنین هورمون جنسی استروژن سرمی زنان جوان دارای اضافه وزن بود.
روش: تعداد 40 نفر از داوطلبان به‌عنوان نمونه آماری به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شده و سپس به‌صورت تصادفی به چهار گروه: گروه تمرین هوازی (10)، گروه مکمّل سیر (10)، گروه تمرین و مکمّل (10) و گروه کنترل (10) تقسیم شدند. معیارهای ورود به پژوهش شامل: زنان دارای عدم مصرف دارو یا مکمّل خاصی طی شش ماه اخیر، آمادگی برای انجام فعالیت ورزشی براساس پرسشنامه PAR-Q، BMI بین 25 تا 9/29، دامنه سنّی بین 20 تا 40 سال، عدم داشتن بیماری‌‌هایی نظیر دیابت، مشکلات مفصلی مانند آرتروز و عدم داشتن مشکلات تنفسی مزمن بود. برنامه تمرینی گروه هوازی شامل 24 جلسه تمرین بود.، مدت جلسه تمرینی در شروع 40 دقیقه و در طول 8 هفته به 55 دقیقه رسید. شدت تمرین 50 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه بود که در هفته هشتم به 65 الی 80 درصد ضربان قلب بیشینه رسید. همچنین هر روز و به مدت هشت هفته، به گروه‌های مصرف‌کننده مکمّل سیر500 میلی گرمی مکمّل سیر (به شکل کپسول)، و به گروه دارونما، کپسول‌های 500 میلی‌گرمی گلوکز مشابه کپسول‌های مکمّل، سیر داده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی توزیع بودن طبیعی داده‌‌ها و تجانس واریانس با استفاده از آزمون لوین بررسی شد. جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون t همبسته جهت بررسی تفاوتهای درون گروهی و از آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی تفاوت‌های بین گروهی استفاده شد. همچنین سطح معنی‌‌داری نیز برای تمام محاسبات (α≤0/05) در نظر گرفته شد.
یافته‌‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معنی‌‌داری در مقادیر پس‌آزمون هورمون رشد، عامل رشد شبه انسولینی-1 و استروژن، بین سه گروه مشاهده شد (P<0/01). نتایج t همبسته تفاوت معنی‌‌داری در مقادیر هورمون رشد، عامل رشد شبه انسولینی-1 و استروژن را در سه گروه تجربی به غیر از گروه کنترل نشان داد (P<0/05).
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمّل سیر، منجر به افزایش عوامل رشدی GH و  IGF-1و همچنین هورمون جنسی استروژن در زنان جوان دارای اضافه وزن می‌‌شود. لذا می‌‌توان تمرین هوازی و مصرف مکمّل سیر را به زنانی که دارای اضافه وزن می‌‌باشند، توصیه نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of aerobic exercise and garlic (Allium satium) supplementation on some growth indicators and estrogen in overweight young women

نویسندگان [English]

 • Ali Ghasemi 1
 • Hifa Adel Alkhazar 2
 • Majed Albushtiry 3
 • Zahra Haji Khodadadi 4
1 Assistant Professor, Department of Sports Sciences, University of Qom, Qom, Iran
2 Principal of Girls' School, Shatt al-Arab, Basreh, Iraq
3 Master's Degree, Department of Sports Physiology, Qom University, Qom, Iran
4 Secretary of Education, Qom, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to compare eight weeks of aerobic exercise and garlic supplementation on the levels of growth factors GH and IGF-1 as well as the sex hormone estrogen in the serum of overweight young women.
Method: 40 volunteers were selected as a statistical sample in a purposeful and accessible manner and then randomly divided into four groups: aerobic exercise group (10), walking supplement group (10), exercise and supplement group (10) and control group (10). 10) were divided. The criteria for entering the research include: women who have not taken any medicine or supplement during the last six months, are ready to do sports based on the PAR-Q questionnaire, BMI between 25 and 29.9, age range between 20 and 40 years, not having diseases such as Diabetes, joint problems such as arthritis and not having chronic breathing problems. The training program of the aerobic group included 24 training sessions. The duration of the training session was 40 minutes at the beginning and reached 55 minutes during 8 weeks. The training intensity was 50-70% of the maximum heart rate, which reached 65-80% of the maximum heart rate in the eighth week. Also, every day and for eight weeks, 500 mg of garlic supplement (in capsule form) was given to the garlic supplement consuming groups, and 500 mg glucose capsules similar to the garlic supplement capsules were given to the placebo group. For the purpose of statistical analysis, the Shapiro-Wilk test was used to check the normal distribution of the data and homogeneity of variance using the Levine test. In order to test the hypotheses, the correlated t-test was used
to examine intra-group differences and the analysis of covariance test was used to examine
inter-group differences. Also, a significant level was considered for all calculations (α≤0.05).
Findings: The results of covariance analysis showed that there was a significant difference in the post-test values of growth hormone, insulin-like growth factor-1 and estrogen between the three groups (P<0.01). Correlated t results showed a significant difference in the amounts of growth hormone, insulin-like growth factor-1 and estrogen in the three experimental groups except the control group (P<0.05).
Conclusion: The results of the present study showed that eight weeks of aerobic exercise and garlic supplementation lead to an increase in the growth factors GH and IGF-1 as well as the
sex hormone estrogen in overweight young women. Therefore, aerobic exercise and garlic supplementation can be recommended to overweight women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Estrogen
 • Aerobic exercise
 • Garlic supplement
 • Growth indicators
 • Women
 • Overweight
 1. Mohabi H, Hajilo H, Demirchi A & Rouhani H. The effect of aerobic exercise intensity on the composition and distribution of body fat in overweight men. Olympic quarterly. 2011; 4(56): 91-104. [in persian]
 2. Trapp EG, Chisholm DJ, Freund J & Boutcher SH. The effects of high-intensity intermittent exercise training on fat loss and fasting insulin levels of young women. International journal of obesity. 2008; 32(4): 684-91. https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0803781
 3. Joseph RJ, Alonso‐Alonso M, Bond DS, Pascual‐Leone A & Blackburn GL. The neurocognitive connection between physical activity and eating behaviour. Obesity reviews. 2011; 12(10):
  800-12. https://doi.org/10.1111/j.1467-789X.2011.00893.x
 4. Marina C, Stella P, Emanuela A, Tommaso D, Alice F, Nicoletta F, Flavia P & et al. Regulation of GH and GH Signaling by Nutrients. Cells. 2021: 10(6).
  https://doi.org/10.3390/cells10061376
 5. Berryman DE, Christiansen JS, Johannsson G, Thorner MO & Kopchick JJ. Role of the GH/IGF-1 axis in lifespan and healthspan: lessons from animal models. Growth Hormone & IGF Research. 2008; 18(6): 455-471. https://doi.org/10.1016/j.ghir.2008.05.005
 6. Bagheri L & Faramarzi M. The Effect of 8 Weeks Combined Training on The Ratio of Growth hormone to Insulin-like growth factor1 of Elderly Women. Physiology of Sport and Physical Activity. 16: 1249-1256. [in persian]
 7. Godfrey RJ, Madgwick Z & Whyte GP. The exercise-induced growth hormone response in athletes. Sports medicine. 2003; 33: 599-613.
  https://doi.org/10.2165/00007256-200333080-00005
 8. Galbo H. Endocrinology and metabolism in exercise. Int, J. sports Med. 1981; 2: 203.
 9. Mobaraki A, Hejazi M & Ramadanpour MR. Effect of eight weeks aerobic periodic training with increasing intensity on insulin-like growth factor (IGF-1) and insulin resistance in middle-aged women with type 2 diabetes. J Birjand Univ Med Sci. 2018; 25(4): 317-325. [in persian]
 • Abdi Keykanlo N, Rohani H & Asari F. Effects of 8 weeks aerobic training on body composition and plasma levels of insulin- like growth factor-1 and insulin-like growth factor binding protein-3 in obese women. Koomesh. 2014; 15(3): 302-309. [in persian]
 • Shabani R. The Effect of Concurrent Aerobic–Resistance Exercise Training on Estrogen Level and Glucose Homeostasis of Menopausal Females with Blood Glucose Impairment. IJRN. 2017; 3(3): 1-10. [in persian]
 • Heidarianpour A & Zamiri Dalir F. The effects of 8 weeks of moderate intensity aerobic exercise on menstrual cycle disorders and serum levels of sex hormones in non athlete women. SJKU. 2016; 21(2): 103-111. [in persian]
 • Capraz M, Dilek M & Akpolat T. Garlic, hypertension and patient education. International journal of cardiology. 2007; 121(1): 130-1. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2006.08.060
 • Amagase H. Significance of garlic and its constituents in cancer and cardiovascular disease. Journal of nutrition. 2006; 136(3): 716-25.
 • Marcell TJ, McAuley KA, Traustadóttir T & Reaven PD. Exercise training is not associated with improved levels of C-reactive protein or adiponectin. 2005; 54(4): 533-41. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2004.11.008
 • Azordedast P, Gholami-Ahangaran M & Moghtadaei-Khorasgani E. The Effect of Hydroalcoholic Garlic Extract on Hormonal. Clinical Pathology and Histopathological Components in Roosters. 2020; 13(4): 1-12. [in persian]
 • Galdavi R & Mogharnasi M. The effect of two methods of endurance and resistance training on omentin-1 levels of plasma and factors related to obesity in overweight and obese girls in university of sistan and baluchestan. 2016; 15(2): 101-109. [in persian]
 • Saki B, Paydar M, Amraei Z & Salehi Abarghuei A. The Effect of Garlic Supplementation
  on Aerobic Performance in Non-athlete Men. Iranian J Nutr Sci Food Technol. 2015; 10(2):
  115-120. [in persian]
 • Shamsollahi S. The effect of two methods of endurance and resistance training on IGF-1 hormone response in obese non-athletes. Thesis MSc. Department of Physical Education and Sports Sciences, Payam Noor University of Tehran, 2011. [in persian]
 • Zareie N & Tofighi A. Comparison of interval and continuous exercises on function of growth hormone/insulin-like growth factor-1 axis in obese women. Journal of Sports and Biomotor Sciences. 2013; 5(9): 74-82. [in persian]
 • Saket A, Izad Dost F & Shabani R. The effect of combined exercise with green coffee consumption on the serum levels of testosterone, IGF-1 and cortisol hormones in overweight and obese women. Journal of Neishabur Faculty of Medical Sciences. 2016; 2(5). [in persian]
 1. Yegane Rastekenari H, Vahabzade Roudsari H & Yazdani Sadati MA. Improving effect of garlic (Allium sativum) powder as a supplement on growth performance and immune system of Siberian sturgeon (Acipenser baerii) juveniles. Journal of Aquatic Physiology and Biotechnology. 2017; 5(1): 107-125. https://doi.org/10.22124/japb.2017.2346 [in persian]
 2. Alimoradi S, Valipour dehnou V & Fathi M. The Effect of a Period of Aerobic Training on Serum Levels of IGF-1 and Thyroid Hormones in Women with Subclinical Hypothyroidism. CMJA. 2019; 9(1): 3583-3597. [in persian]
 • Bijeh N & Hejazi K. The Effect of a Six- Month Aerobic Exercise on Levels of GH, IGF-1
  and GH/IGF-1 Ratio Serum in Sedentary Middle-aged Women. 2013; 21(4): 415-427.
  [in persian]
 • Faramarzi M, Bagheri L, Bani Talebi E & Rigi R. Effect of different sequence of combined strength and endurance training on resting levels of IL-15 and IGF-1 in elderly women. Journal of Applied Exercise Physiology. 2016; 12(24): 37-48. https://doi.org/10.22080/jaep.2017.1463 [in persian]
 • McTiernan A, Sorensen B, Yasui Y, Tworoger SS, Ulrich CM, Irwin ML, Rudolph RE, Stanczyk FZ, Schwartz RS & Potter JD. No effect of exercise on insulin-like growth factor 1 and insulin-like growth factor binding protein 3 in postmenopausal women: a 12-month randomized clinical trial. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. 2005; 14(4): 1020-1.
  https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-04-0834
 1. Dall R, Lange KHW, Kjær M, Jørgensen JOL, Christiansen JS, Ørskov H & et al. No evidence of insulin-like growth factor-binding protein 3 proteolysis during a maximal exercise test in elite athletes. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2001; 86(2): 669-74.
  https://doi.org/10.1210/jcem.86.2.7180
 • Edward M, Wojtys ML, Kreinbrink JL, Harlow SD & Sowers MR. Athletic activity and hormone concentrations in highschool female athletes. J Athl Train. 2015; 50: 185-92.
  https://doi.org/10.4085/1062-6050-49.3.62
 • McTiernan A, Tworoger SS, Ulrich CM, Yasui Y, Irwin ML & Rajan KB. Sorensen B, Rudolph RE, Bowen D, Stanczyk FZ, Potter JD. Effect of exercise on serum estrogens in postmenopausal women: a 12-month randomized clinical trial. Cancer research. 2004; 64(8): 2923-8.
  https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-03-3393
 • Gholami M & Tathirimoghaddam R. Effect of eight weeks' selected resistance training on serum levels of estradiol, sex hormone-binding globulin (SHBG) and body composition in obese and overweight premenopausal women. Journal of Sport and Exercise Physiology, 2019; 12(2):
  31-43. https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.31 [in persian]